Privacy, Privacy

PRIVACY

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in de sectie “Opmerking over de verantwoordelijke instantie” in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die je invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analytics en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. Hosting en Content Delivery Netwerken (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd, omvatten.

De hoster wordt gebruikt voor het uitvoeren van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (artikel 6, lid 1, onder b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 licht. een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende hoster:

1blu AG
Stromstraße 1-5
10555 Berlin, Duitsland

Orderverwerking

Wij hebben een contract voor orderverwerking (DPA) gesloten met de bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Cloudflare

Wij maken gebruik van de dienst “Cloudflare”. De provider is Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS (hierna “Cloudflare” genoemd).

Cloudflare biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk met DNS. Technisch gezien wordt de overdracht van informatie tussen uw browser en onze website gerouteerd via het Cloudflare-netwerk. Dit stelt Cloudflare in staat om verkeer tussen uw browser en onze website te analyseren en te fungeren als een filter tussen onze servers en potentieel kwaadaardig verkeer van internet. Cloudflare kan ook cookies of andere technologieën gebruiken om internetgebruikers te herkennen, maar deze worden uitsluitend gebruikt voor het hier beschreven doel.

Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons legitieme belang bij de meest foutloze en veilige levering van onze website (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Ga voor meer informatie over beveiliging en privacy bij Cloudflare naar https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Orderverwerking

Wij hebben een contract voor orderverwerking (DPA) gesloten met de bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingslacunes kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website is:

De O’Reillys en de Paddyhats GbR
Südstraße 7
58285 Gevelsberg, Duitsland

Telefoon: 0160 / 36 222 74
E-mailadres: info@paddyhats.de

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de schrapping plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de wettelijke basis van de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 par. 1 licht. een AVG of artikel 9 lid 9. 2 licht. een AVG, indien speciale gegevenscategorieën volgens artikel 9 par. 1 AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 49 par. 1 licht. een AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op uw apparaat (bijvoorbeeld via device fingerprinting), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6 par. 1 licht. b AVG. Verder verwerken wij uw gegevens, voor zover dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 par. 1 licht. c AVG. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons legitieme belang overeenkomstig artikel 6 par. 1 licht. f AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Opmerking over de gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt in deze derde landen. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen enkel niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens over te dragen aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ARTIKEL 6 LID. 1 LIT. E OF F GDPR, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN IN TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE OP U BETREKKING HEBBEN MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 2, AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover technisch haalbaar.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid betwist van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of in te stellen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van verwijdering.
  • Als u bezwaar maakt op grond van artikel 21 par. 1 AVG, er moet een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens alleen worden verwerkt – met uitzondering van de opslag ervan – met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de opdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij verboden. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van externe bedrijven ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijv. cookies om betalingsdiensten te verwerken).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder hen niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 licht. f AVG, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG en § 25, lid 1, TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we u afzonderlijk informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, toestemming vragen.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze te documenteren in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een Borlabs-cookie opgeslagen in uw browser, waarin de toestemmingen die u hebt gegeven of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van Borlabs cookies.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt om deze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf te verwijderen of totdat het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs-cookies vindt u onder https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

De Borlabs cookie consent technologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1. 1 licht. c AVG.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 licht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 licht. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG) als daarom is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 licht. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG) als daarom is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u via contactverzoeken naar ons verzendt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Sociale media

Instagram-plug-in

Functies van de Instagram-service zijn geïntegreerd in deze website. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan deze website koppelen aan je gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De opslag en analyse van de gegevens wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 par. 1 licht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 licht. een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na de omleiding maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijke verplichtingen die op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- of Instagram-producten. U kunt de rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de gegevens die op Facebook of Instagram worden verwerkt, rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Zie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/ voor meer informatie.

6. Analysetools en reclame

Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistiekentools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het dient alleen om de tools die er via zijn geïntegreerd te beheren en weer te geven. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden verzonden naar het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op artikel 6 lid 1. 1 licht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 licht. een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de website-exploitant verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende apparaat van de websitebezoeker.

Verder kunnen we onder andere gebruik maken van Google Analytics. Noteer uw muis- en scrollbewegingen en klikken. Google Analytics gebruikt ook verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde datasets aan te vullen en maakt gebruik van machine learning-technologieën voor gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met als doel het gedrag van gebruikers te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op artikel 6 lid 1. 1 licht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 licht. een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een overeenkomst voor contractverwerking gesloten met Google en implementeren volledig de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Facebook-pixel

Deze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixels van Facebook om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Als gevolg hiervan kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden in overeenstemming met het beleid voor gegevensgebruik van Facebook . Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook-pagina’s en buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als exploitant van de site.

Het gebruik van Facebook-pixels is gebaseerd op artikel 6 lid 1. 1 licht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 licht. een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld en naar Facebook worden doorgestuurd met behulp van de hier beschreven tool, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na de omleiding maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijke verplichtingen die op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt de rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) doen gelden met betrekking tot de gegevens die Facebook rechtstreeks met Facebook verwerkt. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook.

In het privacybeleid van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie voor aangepaste doelgroepen ook uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Hiervoor moet je ingelogd zijn bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG). U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen .dem of de nieuwsbriefserviceprovider totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en wordt verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of na beëindiging van het doel. We behouden ons het recht voor om e-mailadressen van onze nieuwsbriefdistributielijst naar eigen goeddunken te verzenden in het kader van ons legitieme belang op grond van artikel 6 par. 1 licht. f AVG.

Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons .dem of de nieuwsbriefserviceprovider op een zwarte lijst worden opgeslagen als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

Als e-mailverzendingsserviceprovider gebruiken we Amazon Simple Email Service van Amazon Web Services (kortweg Amazon SES). De exploitant van de dienst is Amazon Web Services gevestigd in de VS. U kunt het privacybeleid hier bekijken: https://aws.amazon.com/de/privacy/

8. Plug-ins en tools

YouTube met verbeterde privacy

Deze website bevat video’s van YouTube. De exploitant van de pagina’s is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide modus voor gegevensbescherming. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens aan YouTube-partners uit. Zo maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan na het starten van een video of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen verdere gegevensverwerkingsactiviteiten worden geactiveerd na het begin van een YouTube-video, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 par. 1 licht. f AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 licht. een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor wordt Google zich ervan bewust dat deze website via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op artikel 6 lid 1. 1 licht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 licht. een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Lettertype Awesome

Deze site maakt gebruik van Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen en symbolen. De aanbieder is Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, VS.

Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste lettertypen in uw browsercache om teksten, lettertypen en symbolen correct weer te geven. Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Font Awesome. Als gevolg hiervan wordt Font Awesome zich ervan bewust dat deze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Font Awesome is gebaseerd op artikel 6 lid 1. 1 licht. f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een uniforme weergave van het lettertype op onze website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 licht. een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser Font Awesome niet ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.

Meer informatie over Font Awesome is te vinden en in het privacybeleid van Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

Google Kaarten

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is ingeschakeld, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 par. 1 licht. f AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 licht. een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 par. 1 licht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 licht. een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie over Google reCAPTCHA het Privacybeleid van Google en de Servicevoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

Spotify

Functies van de muziekdienst Spotify zijn geïntegreerd in deze website. De provider is Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm in Zweden. U kunt de Spotify-plug-ins herkennen aan het groene logo op deze website. Voor een overzicht van Spotify plugins, zie: https://developer.spotify.com.

Hierdoor kan een directe verbinding tussen uw browser en de Spotify-server tot stand worden gebracht wanneer u deze website via de plug-in bezoekt. Spotify ontvangt de informatie dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de Spotify-knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Spotify-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Spotify-profiel. Hierdoor kan Spotify uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount.

Wij willen u erop wijzen dat cookies van Google Analytics worden gebruikt bij het gebruik van Spotify, zodat uw gebruiksgegevens ook aan Google kunnen worden doorgegeven bij het gebruik van Spotify. Google Analytics is een tool van de Google Group voor de analyse van gebruikersgedrag in de VS. Spotify is als enige verantwoordelijk voor deze integratie. Als exploitant van de website hebben wij geen invloed op deze verwerking.

De opslag en analyse van de gegevens wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 par. 1 licht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het aantrekkelijke akoestische ontwerp van zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 licht. een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Spotify: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Als u niet wilt dat Spotify uw bezoek aan deze website koppelt aan uw Spotify-gebruikersaccount, logt u uit bij uw Spotify-gebruikersaccount.

WP beheren

Wij beheren deze website met behulp van de tool ManageWP. De aanbieder is GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrado, Servië (hierna ManageWP genoemd).

Met ManageWP kunnen we onder andere de veiligheid en prestaties van onze website monitoren en automatische back-ups maken. ManageWP heeft dus toegang tot alle inhoud van de website, inclusief onze databases. ManageWP wordt gehost op de servers van de provider.

Het gebruik van ManageWP is gebaseerd op artikel 6 lid 1. 1 licht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de meest effectieve en veilige werking van zijn website(s). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 licht. een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Orderverwerking

Wij hebben een contract voor orderverwerking (DPA) gesloten met de bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.