Soukromí

Tyto zásady ochrany osobních údajů objasňují povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů (dále jen „data“) v souvislosti s poskytováním našich služeb a v rámci naší online nabídky a webových stránek, funkcí a obsahu s nimi spojených, jakož i externích online přenosů, jako je náš profil sociálních médií (dále jen „online nabídka“). Pokud jde o použité termíny, jako je „zpracování“ nebo „odpovědnost“, odkazujeme na definice v článku 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Odpovědné za

O’Reillys a Paddyhats GbR

Jižní ulice 7

58285 Gevelsberg

Telefonní číslo: 0176/31174922

E-mailová adresa: info@paddyhats.de

Typy zpracovávaných dat

– Inventární údaje (např. osobní hlavní údaje, jména nebo adresy).<Bro>

– Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).<Bro>

– Obsahová data (např. zadávání textu, fotografie, videa).<Bro>

– Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doby přístupu).<Bro>

– Meta/komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy).

Kategorie postižených osob

Návštěvníci a uživatelé on-line nabídky (v následujícím textu označujeme subjekty údajů také jako „uživatele“).

Účel zpracování

– Zpřístupněte online nabídku, její funkce a obsah.

– Reakce na kontaktní požadavky a komunikace s uživateli.

– Bezpečnostní opatření.

– Měření/uvádění na trh v rozsahu

Použité termíny

„osobními údaji“ veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); Identifikovatelnou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména spojením s identifikátorem, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor (např. soubor cookie) nebo jedna nebo více specifických vlastností, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

„Zpracováním“ se rozumí jakákoli operace nebo řada operací prováděných s pomocí automatizovaných postupů v souvislosti s osobními údaji nebo bez těchto postupů. Termín jde daleko a zahrnuje prakticky každé použití dat.

„pseudonymizací“ zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nemohou být přiděleny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiděleny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

„profilováním“ jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití těchto osobních údajů k posouzení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovní výkonnosti, hospodářské situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo přemístění této fyzické osoby.

„Odpovědnou osobou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán, orgán nebo jiný subjekt, který rozhoduje samostatně nebo společně s ostatními o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

„zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán, subjekt nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

Příslušné právní základy

V souladu s článkem 13 GDPR vás budeme informovat o právních základech našich operací zpracování údajů. Pro uživatele v oblasti působnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), < tj.>

Právním základem pro získání souhlasu je čl. 1 svítí. a a a článek 7 GDPR;

Právním základem pro zpracování našich služeb a provádění smluvních opatření, jakož i odpovědi na dotazy je čl. 1 svítí. b GDPR;

Právním základem pro zpracování za účelem splnění našich zákonných povinností je čl. 1 svítí. c GDPR;

V případě, že zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, použije se čl. 1 svítí. d GDPR jako právní základ.

Právním základem pro zpracování nezbytného k provedení úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci přenesené na správce, je čl. 1 svítí. e GDPR

Právním základem pro zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů je čl. 1 svítí. f GDPR.

Zpracování údajů pro jiné účely, než pro které byly shromážděny, se stanoví v souladu s čl. 4 GDPR.

Zpracování zvláštních kategorií údajů (v souladu s čl. 9 odst. 1 GDPR) se určuje v souladu s požadavky čl. 2 GDPR.

Zabezpečení

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň ochrany odpovídající riziku, s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provádění a povaze, rozsahu, okolnostem a účelům zpracování, jakož i k rozdílné pravděpodobnosti a závažnosti rizika pro práva a svobody fyzických osob.

Opatření zahrnují zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů prostřednictvím kontroly fyzického přístupu k údajům, jakož i přístupu, vstupu, zveřejnění, bezpečnosti dostupnosti a oddělení. Kromě toho jsme zavedli postupy, které zajišťují výkon práv subjektů údajů, výmaz údajů a reakci na ohrožení údajů. Dále bereme v úvahu ochranu osobních údajů již při vývoji nebo výběru hardwaru, softwaru a postupů v souladu se zásadou ochrany údajů prostřednictvím technického návrhu a prostřednictvím předvoleb šetrných k ochraně údajů.

Spolupráce se zpracovateli, společnými manažery a třetími stranami

Pokud v průběhu našeho zpracování zpřístupníme údaje jiným osobám a společnostem (zpracovatelům, společným správcům nebo třetím stranám), předáme jim je nebo jim jinak poskytneme přístup k údajům, činí se tak pouze na základě zákonného povolení (např. pokud je pro plnění smlouvy vyžadováno předání údajů třetím stranám, pokud jsou poskytovatelé platebních služeb vyžadováni), uživatelé s tím souhlasili, nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. , weboví hostitelé atd.).

Pokud zveřejníme, předáme nebo jinak poskytneme přístup jiným společnostem v naší skupině společností, provádíme to zejména pro administrativní účely, jako oprávněný zájem a navíc na základě odpovídajícím právním požadavkům.

Převody do třetích zemí

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo Švýcarskou konfederaci) nebo pokud je zpracováváme v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo zveřejňováním nebo předáváním údajů jiným osobám nebo společnostem, bude to provedeno pouze tehdy, pokud je to provedeno za účelem splnění našich (předem)smluvních závazků na základě vašeho souhlasu, na základě právní povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výhradou výslovného souhlasu nebo smluvně požadovaného přenosu budeme zpracovávat nebo nechat zpracovávat údaje pouze ve třetích zemích s uznávanou úrovní ochrany údajů, mezi něž patří zpracovatelé v USA certifikovaní v rámci „štítu na ochranu soukromí“ nebo na základě zvláštních záruk, jako jsou smluvní závazky prostřednictvím takzvaných standardních ochranných doložek Komise EU, existence certifikací nebo závazných interních předpisů o ochraně údajů (čl. 44 až 49 GDPR, informační stránka Evropské komise

Práva subjektů údajů

Máte právo požádat o potvrzení, zda jsou dotyčné údaje zpracovávány, a o informace o těchto údajích, jakož i o další informace a kopii údajů v souladu s právními požadavky.

Mají podle toho. právo požadovat doplnění údajů, které se vás týkají, nebo opravu nepřesných údajů, které se vás týkají.

V souladu se zákonnými požadavky máte právo požadovat okamžité vymazání dotyčných údajů nebo případně požadovat omezení zpracování údajů v souladu se zákonnými požadavky.

Máte právo požadovat, aby údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, byly obdrženy v souladu se zákonnými požadavky a požádaly o jejich předání jiným správcům.

Mají rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v souladu s právními požadavky.

Stažení

Máte právo odvolat souhlasy udělené s účinností do budoucna.

Právo vznést námitku

Kdykoli můžete vznést námitku proti budoucímu zpracování údajů, které se vás týkají, v souladu se zákonnými požadavky. Námitky mohou být podány zejména proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Cookies a právo na námitku v případě přímého marketingu

„Cookies“ znamenají malé soubory, které jsou uloženy v počítačích uživatelů. V souborech cookie mohou být uloženy různé informace. Soubor cookie se používá především k ukládání informací o uživateli (nebo zařízení, na kterém je soubor cookie uložen) během nebo po jeho návštěvě v rámci online nabídky. Dočasné cookies nebo „relační cookies“ nebo „přechodné soubory cookie“ jsou soubory cookie, které jsou smazány poté, co uživatel opustí online nabídku a zavře svůj prohlížeč. V takovém souboru cookie může být například obsah nákupního košíku uložen v internetovém obchodě nebo v přihlašovacím stavu. Cookies se nazývají „trvalé“ nebo „trvalé“ a zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Stav přihlášení lze například uložit, pokud je uživatelé navštíví po několika dnech. Podobně takový soubor cookie může ukládat zájmy uživatelů, kteří se používají pro účely měření rozsahu nebo marketingu. „Cookie třetí strany“ znamenají soubory cookie, které jsou nabízeny jinými poskytovateli než osobou odpovědnou za online nabídku (jinak, pokud se jedná pouze o soubory cookie, nazývá se to „soubory cookie první strany“).

Můžeme používat dočasné a trvalé soubory cookie a vyjasnit to v rámci našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud požádáme uživatele, aby dali svůj souhlas s používáním cookies (např. v rámci souhlasu cookie), právním základem tohoto zpracování je čl. 1 svítí. a. GDPR. V opačném případě jsou osobní cookies uživatelů vytvářeny podle následujících vysvětlení v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 sec. 1 lit. f. GDPR) nebo pokud je použití cookies nezbytné pro poskytování našich smluvních služeb, podle. 6. 1 svítí. b. GDPR, nebo pokud je použití cookies nezbytné pro plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo je prováděn při výkonu veřejné moci, v souladu s 6. 1 svítí. e. GDPR.

Pokud uživatelé nechtějí, aby byly soubory cookie uloženy v jejich počítači, jsou požádáni o deaktivaci odpovídající možnosti v systémovém nastavení svého prohlížeče. Uložené soubory cookie lze odstranit v systémovém nastavení prohlížeče. Vyloučení souborů cookie může vést k funkčním omezením této online nabídky.

Obecnou námitku proti používání souborů cookie používaných pro účely on-line marketingu lze vysvětlit velkým počtem služeb, zejména v případě sledování, prostřednictvím http://www.aboutads.info/choices/ v USA nebo http://www.youronlinechoices.com internetových stránkách EU. Kromě toho lze ukládání cookies dosáhnout jejich vypnutím v nastavení prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny funkce této online nabídky lze využít.

Odstranění dat

Námi zpracovávané údaje budou smazány nebo omezeny při jejich zpracování v souladu se zákonnými požadavky. Pokud není v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně údajů výslovně uvedeno jinak, budou námi uložené údaje vymazány, jakmile již nebudou nezbytné pro jejich účel a výmaz není vyloučen zákonnými povinnostmi uchovávání.

Pokud nejsou údaje vymazány, protože jsou nezbytné pro jiné a právně přípustné účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že data jsou blokována a nejsou zpracovávána pro jiné účely. To platí například pro údaje, které musí být uchovávány z obchodních nebo daňových důvodů.

Změny a aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů upravíme, jakmile to změny zpracování údajů, které provádíme, učiní nezbytným. Budeme vás informovat, jakmile změny vyžadují akt účasti z vaší strany (např. souhlas) nebo jakékoli jiné individuální oznámení.

Zpracování související s podnikáním

Kromě toho zpracováváme

– Údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníka).

– Platební údaje (např. bankovní údaje, historie plateb)

našimi zákazníky, zainteresovanými stranami a obchodními partnery pro poskytování smluvních služeb, služeb a péče o zákazníky, marketing, reklamu a průzkum trhu.

Zpracování objednávek v internetovém obchodě a zákaznickém účtu

Údaje našich zákazníků zpracováváme v průběhu objednávkových procesů v našem internetovém obchodě, abychom jim umožnili vybrat a objednat vybrané produkty a služby, stejně jako jejich platbu a doručení nebo realizaci.

Zpracovávaná data zahrnují inventární data, komunikační data, smluvní údaje, platební údaje a údaje o datech ovlivněných zpracováním, včetně našich zákazníků, potenciálních zákazníků a dalších obchodních partnerů. Zpracování se provádí za účelem poskytování smluvních služeb v rámci provozu internetového obchodu, fakturace, dodávky a zákaznického servisu. Pro ukládání stavu přihlášení používáme relační cookies pro ukládání obsahu nákupního košíku a trvalé cookies.

Zpracování probíhá pro plnění našich služeb a provádění smluvních opatření (např. provádění operací pokynů) a v rozsahu, v jakém to vyžaduje zákon (např. zákonem požadovaná archivace obchodních transakcí pro obchodní a daňové účely). Informace označené jako nezbytné jsou nezbytné pro sestavení a plnění zakázky. Údaje zveřejňujeme třetím stranám pouze v rámci dodávky, platby nebo v rámci zákonných povolení a povinností, jakož i v případě, že se tak děje na základě našich oprávněných zájmů, o kterých vás informujeme v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů (např. právním a daňovým poradcům, finančním institucím, nákladním společnostem a úřadům).

Uživatelé si mohou volitelně vytvořit uživatelský účet tím, že si prohlédnou zejména své objednávky. V rámci registračního procesu budou požadované informace sděleny uživatelům. Uživatelské účty nejsou veřejné a nemohou být indexovány vyhledávači. Pokud uživatelé svůj uživatelský účet ukončí, jejich údaje budou s ohledem na uživatelský účet smazány, s výhradou jejich uchovávání je nezbytné z komerčních nebo daňových důvodů. Informace na účtu zákazníka zůstávají, dokud nejsou smazány a následně archivovány v případě právní povinnosti nebo našich oprávněných zájmů (např. v případě soudního sporu). Je odpovědností uživatelů zabezpečit svá data před ukončením smlouvy, pokud jsou ukončeny.

V rámci registrace a opětovné registrace, stejně jako používání našich online služeb ukládáme IP adresu a čas příslušné akce uživatele. Úložiště je založeno na našich oprávněných zájmech, stejně jako na ochraně uživatele před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. Tyto údaje nebudou v zásadě předávány třetím osobám, pokud to není nezbytné k tomu, abychom mohli uplatňovat naše právní nároky jako oprávněný zájem, nebo pokud k tomu neexistuje zákonná povinnost.

K výmazu dochází po uplynutí zákonné záruky a dalších smluvních práv nebo povinností (např. platebních nároků nebo povinností plnění ze smluv se zákazníky), přičemž nutnost uchovávání údajů je kontrolována každé tři roky; v případě zadržení z důvodu zákonných archivních povinností se výmaz v tomto ohledu provádí po skončení jejich platnosti.

Externí poskytovatelé platebních služeb

Využíváme externí poskytovatele platebních služeb, přes jejichž platforem uživatelé a můžeme provádět platební transakce. Tito poskytovatelé platebních služeb mohou s odkazem na zásady ochrany osobních údajů zahrnovat: Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full),

V souvislosti s plněním smluv stanovujeme poskytovatele platebních služeb na základě odstavce 6. 1 svítí. b. GDPR. Kromě toho spoléháme na externí poskytovatele platebních služeb na základě našich oprávněných zájmů v souladu 6. 1 svítí. GDPR poskytnout našim uživatelům efektivní a bezpečný způsob platby.

Mezi data zpracovávaná poskytovateli platebních služeb patří údaje o inventáři, jako je jméno a adresa, bankovní údaje, jako jsou čísla účtů nebo čísla kreditních karet, hesla, sítě TN a kontrolní součty, jakož i smluvní údaje, celkové částky a informace o příjemci. Tyto informace jsou nutné k provedení transakcí. Zadané údaje však budou zpracovávány a ukládány pouze poskytovateli platebních služeb. To znamená, že neobdržíme žádné informace o účtu nebo kreditní kartě, ale pouze informace s potvrzením nebo negativními informacemi o platbě.Poskytovatelé platebních služeb mohou tyto údaje předávat podnikatelským informačním agenturám. Účelem tohoto přenosu je ověřit identitu a úvěruschopnost. Za tímto účelem odkazujeme na smluvní podmínky a oznámení o ochraně osobních údajů poskytovatelů platebních služeb.

Podmínky a oznámení o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů platebních služeb se vztahují na platební transakce, které jsou k dispozici v rámci příslušných webových stránek nebo transakčních aplikací. Odkazujeme na ně také pro další informace a uplatňování práv na zrušení, informace a další subjekty údajů.

Administrativa, Finanční účetnictví, Organizace kanceláře, Správa kontaktů

Údaje zpracováváme v souvislosti se administrativními úkoly, organizacemi našich operací, finančním účetnictvím a dodržováním zákonných povinností, jako je archivace. Přitom zpracováváme stejné údaje, které zpracováváme v souvislosti s poskytováním našich smluvních služeb. Základem pro zpracování je čl. 1 svítí. c. GDPR, čl. 1 svítí. f. GDPR. Zpracování se týká zákazníků, potenciálních zákazníků, obchodních partnerů a návštěvníků webových stránek. Účel a zájem o zpracování spočívá v administrativě, finančním účetnictví, organizaci kanceláře, archivaci dat, tedy úkolech, které slouží k udržování naší obchodní činnosti, plnění našich úkolů a poskytování našich služeb. Výmaz údajů týkajících se smluvních služeb a smluvní komunikace odpovídá informacím uvedeným v těchto činnostech zpracování.

Údaje zveřejňujeme nebo předáváme daňové správě, konzultantům, jako jsou daňoví poradci nebo auditoři, jakož i dalším agenturám s poplatky a poskytovatelům platebních služeb.

Dále na základě našich obchodních zájmů ukládáme informace o dodavatelích, organizátorech a dalších obchodních partnerech, například za účelem pozdějšího kontaktování. Tyto údaje týkající se většiny společností uchováváme trvale.

Registrační funkce

Uživatelé si mohou vytvořit uživatelský účet. V souvislosti s registrací budou požadované informace sděleny uživatelům a na základě čl. 1 svítí. b GDPR pro účely poskytnutí uživatelského účtu. Zpracovávané údaje zahrnují zejména přihlašovací údaje (jméno, heslo a e-mailovou adresu). Údaje zadané při registraci budou použity pro účely používání uživatelského účtu a jeho účelu.

Uživatelé mohou být e-mailem informováni o informacích, které jsou relevantní pro jejich uživatelský účet, jako jsou technické změny. Pokud uživatelé svůj uživatelský účet ukončí, jejich údaje budou s ohledem na uživatelský účet smazány, s výhradou zákonné povinnosti uchovávání. Je odpovědností uživatelů zabezpečit svá data před ukončením smlouvy, pokud jsou ukončeny. Jsme oprávněni trvale vymazat všechny údaje uživatele uložené po dobu trvání smlouvy.

V rámci používání našich registračních a registračních funkcí a používání uživatelského účtu uchováváme IP adresu a čas příslušné akce uživatele. Úložiště je založeno na našich oprávněných zájmech, stejně jako na ochraně uživatele před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. Tyto údaje nebudou v zásadě předávány třetím osobám, pokud to není nezbytné pro uplatnění našich nároků nebo pokud neexistuje zákonná povinnost tak učinit v souladu s tímto zákonem. 6. 1 svítí. c. GDPR. IP adresy budou anonymizovány nebo smazány nejpozději do 7 dnů.

Komentáře a příspěvky

Pokud uživatelé zanechávají komentáře nebo jiné příspěvky, jejich IP adresy mohou být zaslány na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 1 svítí. GDPR po dobu 7 dnů. To se provádí pro naši bezpečnost, pokud někdo zanechá nelegální obsah v komentářích a příspěvcích (urážky, zakázaná politická propaganda atd.). V tomto případě můžeme být sami stíháni za komentátora nebo příspěvek, a proto se zajímáme o identitu autora.

Dále si vyhrazujeme právo na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6. 1 svítí. f. GDPR, zpracovávat informace poskytnuté uživateli pro účely detekce spamu.

Na stejném právním základě si vyhrazujeme právo uchovávat IP adresy uživatelů po dobu jejich trvání v případě průzkumů a používat soubory cookie, abychom se vyhnuli vícenásobným hlasům.

Informace poskytnuté v souvislosti s komentáři a příspěvky o osobě, veškeré kontaktní a webové informace, stejně jako informace o obsahu budou trvale uloženy u nás, dokud uživatel námitky.

Kontakt

Při kontaktování nás (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo prostřednictvím sociálních médií) jsou údaje o uživateli pro zpracování žádosti o kontakt a její zpracování v souladu s čl. b. (v souvislosti se smluvními/předsmluvními vztahy), čl. f. (jiné požadavky) GDPR. Informace o uživatelích mohou být uloženy v systému řízení vztahů se zákazníky („CRM systém“) nebo v podobné organizaci požadavků.

Pokud již nejsou požadovány, požadavky smažeme. Přezkoumáme nutnost každé dva roky; Kromě toho platí zákonné povinnosti archivace.

Newsletter

S následujícími informacemi vás informujeme o obsahu našeho newsletteru, stejně jako o registračním, přepravním a statistickém hodnocení, stejně jako o vašich námitkách. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte s účtenkou a popsanými postupy.

Obsah newsletteru: Newslettery, e-maily a další elektronická oznámení s reklamními informacemi (dále jen „Newsletter“) zasíláme pouze se souhlasem příjemců nebo s právním souhlasem. Je-li obsah newsletteru výslovně popsán v souvislosti s registrací, jsou rozhodující pro souhlas uživatelů. Pro zbytek, naše zpravodaje obsahují informace o našich službách a nás.

Dvojité přihlášení a přihlášení: Registrace k našemu newsletteru probíhá v tzv. Tj. Po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení vaší registrace. Toto potvrzení je nezbytné, aby se nikdo mohl přihlásit pomocí cizích e-mailových adres. Registrace k odběru newsletteru jsou přihlášeny, aby bylo možné prokázat proces registrace v souladu s právními požadavky. To zahrnuje ukládání přihlašovacího a potvrzovacího času, stejně jako IP adresu. Změny vašich dat uložených poskytovatelem přepravních služeb budou také zaznamenány.

Registrační údaje: Chcete-li se zaregistrovat k odběru newsletteru, stačí uvést vaši e-mailovou adresu. Volitelně vás žádáme, abyste do newsletteru zahrnuli jméno pro osobní adresu.

Zasílání newsletteru a s ním spojené měření úspěšnosti jsou založeny na souhlasu příjemců v souladu s čl. 6. 1 svítí. a, článek 7 GDPR i.V.m. Oddíl 7 odst. 2 Č. 3 UWG nebo není-li souhlas vyžadován, na základě našich oprávněných zájmů v přímém marketingu v souladu s 6. 1 dle GDPR i.V.m. Sekce 7 odst. 3 UWG.

Postup registrace je zaznamenán na základě našich oprávněných zájmů v souladu s 6. 1 svítí. f GDPR. Náš zájem je zaměřen na používání uživatelsky přívětivého a bezpečného informačního systému, který slouží našim obchodním zájmům a splňuje očekávání našich uživatelů a také nám umožňuje prokázat souhlas.

Zrušení/zrušení – Zasílání newsletteru můžete kdykoli zrušit, tj. odvolat vaše souhlasy. Odkaz na zrušení newsletteru naleznete na konci každého newsletteru. Můžeme uchovávat e-mailové adresy, které byly zaslány po dobu až tří let na základě našich oprávněných zájmů, než je vyrušíme, abychom mohli prokázat dříve udělený souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účel případné obhajoby nároků. Individuální žádost o zrušení je možná kdykoliv za předpokladu, že dřívější existence souhlasu je potvrzena současně.

Newsletter – Mailchimp

Bulletiny jsou zasílány poskytovatelem poštovních služeb „MailChimp“, platformou pro zasílání newsletterů amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Předpisy o ochraně osobních údajů poskytovatele přepravních služeb si můžete prohlédnout zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp je certifikován v rámci dohody o štítu na ochranu soukromí, a poskytuje tak záruku, že bude v souladu s evropskou úrovní ochrany údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAGstatus=Active). Poskytovatel přepravních služeb je založen na našich oprávněných zájmech v souladu 6. 1 svítí. gdpR a smlouvu o zpracování objednávek v souladu s čl. 28. 3 str. 1 GDPR.

Poskytovatel přepravních služeb může údaje příjemců používat v pseudonymní podobě, tj. Poskytovatel přepravních služeb však nepoužívá údaje našich příjemců newsletteru k tomu, aby si je zapsali sami nebo předali údaje třetím stranám.

Newsletter – Měření úspěchu

Informační bulletiny obsahují takzvaný „webový maják“, tedy soubor velikosti pixelu, který je získán z našeho serveru při otevírání newsletteru z našeho serveru, nebo pokud používáme poskytovatele přepravních služeb, z jeho serveru. V rámci tohoto vyhledávání jsou nejprve shromažďovány technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, stejně jako vaše IP adresa a čas načítání.

Tyto informace slouží ke zlepšení technických požadavků služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich chování při čtení na základě volebních míst (které lze určit pomocí IP adresy) nebo doby přístupu. Statistické průzkumy také zahrnují určení, zda jsou bulletiny otevřeny, kdy jsou otevřeny a na které odkazy kliknete. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit jednotlivým příjemcům newsletteru. Nicméně, to není ani naším záměrem, ani, pokud se používá, že poskytovatele přepravních služeb, sledovat jednotlivé uživatele. Hodnocení nám slouží mnohem více k rozpoznání čtenářských návyků našich uživatelů a přizpůsobení našeho obsahu nebo k odesílání různého obsahu podle zájmů našich uživatelů.

Samostatné zrušení měření úspěšnosti bohužel není možné, v tomto případě musí být zrušeno celé přihlášení k odběru newsletteru.

Hostování a e-mail

Služby hostingu, které používáme, jsou určeny k poskytování následujících služeb: infrastruktura a služby platformy, výpočetní kapacita, úložný prostor a databázové služby, e-mail, služby zabezpečení a technické údržby, které používáme pro účely provozu této online nabídky.

Přitom my nebo náš poskytovatel hostingu zpracováváme údaje o inventáři, kontaktní údaje, údaje o obsahu, smluvní údaje, údaje o používání, meta a komunikační údaje zákazníků, zainteresovaných stran a návštěvníků této online nabídky na základě našich oprávněných zájmů v efektivním a bezpečném poskytování této online nabídky. 6. 1 svítí. f GDPR v i.V.m. Článku 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování objednávky).

Shromažďování přístupových dat a souborů protokolu

My nebo náš poskytovatel hostingu shromažďujeme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 1 svítí. f. GDPR údaje o každém přístupu na server, na kterém je tato služba umístěna (tzv. protokoly serveru). Přístupová data zahrnují název načtené webové stránky, soubor, datum a čas načtení, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném načtení, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, adresu URL odkazujícího uživatele (dříve navštívená stránka), IP adresu a žádajícího poskytovatele.

Informace o souborech protokolu jsou uloženy z bezpečnostních důvodů (např. k prošetření zneužití nebo podvodu) po dobu maximálně 7 dnů a poté smazány. Údaje, jejichž další uchovávání je nezbytné pro účely dokazování, jsou z výmazu vyloučeny, dokud nebude příslušný incident konečně vyjasněn.

Online přítomnost na sociálních médiích

Udržujeme online přítomnost v rámci sociálních sítí a platforem, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zainteresovanými stranami a uživateli, kteří tam působí, a informovat je o našich službách.

Chtěli bychom zdůraznit, že údaje o uživatelích mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii. To může vytvářet rizika pro uživatele, protože by to mohlo například ztížit vynucení práv uživatelů. Pokud jde o poskytovatele z USA, kteří jsou certifikováni v rámci štítu na ochranu soukromí, chtěli bychom zdůraznit, že jsou odhodláni dodržovat normy EU pro ochranu údajů.

Kromě toho jsou údaje uživatelů obvykle zpracovávány pro účely průzkumu trhu a reklamy. Například uživatelské profily mohou být vytvořeny z chování při používání a z toho vyplývajících zájmů uživatelů. Uživatelské profily mohou být zase použity k zobrazení reklam uvnitř i vně platform, například, které pravděpodobně odpovídají zájmům uživatelů. Pro tyto účely jsou soubory cookie obvykle uloženy v počítačích uživatelů, ve kterých jsou uloženy chování uživatele k používání a zájmy uživatelů. Kromě toho mohou být data uložena v uživatelských profilech nezávisle na zařízeních používaných uživateli (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a jsou k nim přihlášeni).

Zpracování osobních údajů uživatelů probíhá na základě našich oprávněných zájmů na efektivních informacích uživatelů a komunikaci s uživateli v souladu s článkem 6 sec. 1 lit. f. GDPR. Pokud jsou uživatelé požádáni příslušnými poskytovateli platforem o souhlas s výše uvedeným zpracováním údajů, právním základem zpracování je čl. a., čl.

Pro detailní prezentaci příslušných zpracovatelských operací a opt-out odkazujeme na následující propojené informace poskytovatelů.

I v případě žádostí o informace a uplatňování uživatelských práv bychom rádi zdůraznili, že tyto žádosti mohou být poskytovateli uplatňovány co nejúčinněji. Pouze poskytovatelé mají přístup k údajům uživatelů a mohou podniknout přímé kroky a poskytnout informace. Pokud stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.

– Facebook, stránky, skupiny, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) na základě Dohoda o společném zpracování osobních údajů – Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/, zejména pro stránky: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com, Štít na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAACstatus=Active

– Google / YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) – Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAIstatus=Active

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Zásady ochrany osobních údajů / Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Integrace služeb a obsahu třetích stran

V rámci naší online nabídky používáme obsah nebo nabídky služeb třetích stran na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 sec. 1 lit. f. GDPR) obsahu nebo nabídek služeb od třetích stran za účelem integrace jejich obsahu a služeb, jako jsou videa nebo písma (dále jen „obsah“).

To vždy předpokládá, že třetí strany tohoto obsahu vnímají IP adresu uživatelů, protože nemohli odeslat obsah do svého prohlížeče bez IP adresy. Pro prezentaci tohoto obsahu je proto vyžadována IP adresa. Vytěsníme veškeré úsilí, abychom používali pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze pro doručování obsahu. Třetí strany mohou také používat takzvané pixelové značky (neviditelná grafika, známá také jako „webové majáky“) pro statistické nebo marketingové účely. „Pixelové značky“ lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost na stránkách těchto webových stránek. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie na zařízení uživatele a mohou mimo jiné zahrnovat technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, návštěvní čas a další informace o používání naší online nabídky, stejně jako odkazy na tyto informace z jiných zdrojů.

Youtube

Zahrnujeme videa platformy „YouTube“ poskytovatele Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Písma Google

Zahrnujeme písma („Písma Google“) společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podle společnosti Google jsou údaje uživatelů používány výhradně pro účely zobrazení písem v prohlížeči uživatele. Integrace je založena na našich oprávněných zájmech na technicky bezpečném, bezúdržhovém a efektivním používání písem, jejich jednotné prezentaci a zvážení možných licenčních omezení pro jejich integraci. Zásady ochrany osobních údajů:

https://www.google.com/policies/privacy/

Používání facebookových sociálních pluginů

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 sec. 1 lit. f. GDPR) používáme sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

To může zahrnovat například obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty a tlačítka, pomocí kterých mohou uživatelé sdílet obsah z této online nabídky na Facebooku. Seznam a vzhled pluginů pro sociální sítě Facebook si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook je certifikován podle dohody o štítu na ochranu soukromí, a poskytuje tak záruku dodržování evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAACstatus=Active).

Když uživatel vyvolá funkci této online nabídky, která obsahuje takový plugin, jeho zařízení vytvoří přímé připojení k serverům Facebooku. Obsah pluginu je přenášen Facebookem přímo do zařízení uživatele a integrován uživatelem do online nabídky. Uživatelské profily uživatelů lze vytvářet ze zpracovávaných dat. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů, které Facebook shromažďuje pomocí tohoto pluginu, a proto informuje uživatele podle našeho stavu znalostí.

Integrací pluginů obdrží Facebook informace o tom, že uživatel získal přístup na odpovídající stránku online nabídky. Pokud je uživatel přihlášen k Facebooku, Facebook může přiřadit návštěvu ke svému účtu na Facebooku. Když uživatelé interagují s pluginy, například stisknutím tlačítka To se mi líbí nebo vytvořením komentáře, jsou odpovídající informace přenášeny z vašeho zařízení přímo na Facebook a tam uloženy. Pokud uživatel není členem Facebooku, stále existuje možnost, že Facebook zjistí a uloží svou IP adresu. Podle Facebooku je v Německu uložena pouze anonymizovaná IP adresa.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů facebookem, jakož i práva a možnosti nastavení ochrany soukromí uživatelů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokud je uživatel členem Facebooku a nechce, aby o něm Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím této online nabídky a propojoval je s údaji o svých členech uloženými na Facebooku, musí se před použitím naší online nabídky odhlásit z Facebooku a odstranit své soubory cookie. Další nastavení a rozpory s používáním údajů pro reklamní účely jsou možné v nastavení profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo prostřednictvím http://www.aboutads.info/choices/ stránek USA nebo http://www.youronlinechoices.com/ stránky EU. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj.

Facebook Pixel
V rámci naší online nabídky se používá takzvaný „Facebook pixel“ sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud máte bydliště v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

Používáme pixel „konverzní pixel“ nebo pixel akce návštěvníka společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Voláním tohoto pixelu z vašeho prohlížeče může Facebook následně zjistit, zda byla Facebook reklama úspěšná, tj. Za tímto účelem získáváme pouze statistické údaje z Facebooku bez odkazu na konkrétní osobu. To nám umožňuje sledovat účinnost Facebook reklam pro statistické účely a účely průzkumu trhu. Zejména pokud jste přihlášeni na Facebooku, odkazujeme na jejich informace o ochraně osobních údajů https://www.facebook.com/ads/preferences/.

Instagram

V rámci naší online nabídky mohou být integrovány funkce a obsah služby Instagram, kterou nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. To může zahrnovat například obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty a tlačítka, které uživatelům umožňují sdílet obsah z této online nabídky v rámci Instagramu. Pokud jsou uživatelé členy platformy Instagram, Instagram může přiřadit volání výše uvedeného obsahu a funkcí profilům uživatelů. Zásady ochrany osobních údajů instagramu: http://instagram.com/about/legal/privacy/