Skip to main content

Soukromí, Soukromí

Soukromí

Zásady ochrany osobních údajů

1. přehled ochrany údajů

Obecné poznámky

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jejich kontaktní údaje najdete v části „Informace o odpovědném orgánu“ v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. Může jít například o údaje zadané do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej do budoucna kdykoli odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V této záležitosti a v dalších otázkách týkajících se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při surfování. K tomu slouží především tzv. analytické programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tyto webové stránky jsou umístěny u externího poskytovatele služeb (hostitele). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. To může mimo jiné zahrnovat IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hoster je používán za účelem plnění smluv vůči našim potenciálním a stávajícím zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 svítí. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých služebních povinností a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

Používáme následující hosting:

1blu AG
Stromstraße 1-5
10555 Berlin

Zpracování objednávek

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, který zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Cloudflare

Používáme službu „Cloudflare“. Poskytovatelem je společnost Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (dále jen „Cloudflare“).

Cloudflare nabízí globálně distribuovanou síť pro doručování obsahu s DNS. Při tomto procesu je přenos informací mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami technicky veden přes síť Cloudflare. To umožňuje společnosti Cloudflare analyzovat provoz mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami a fungovat jako filtr mezi našimi servery a potenciálně škodlivým provozem z internetu. Společnost Cloudflare může k rozpoznání uživatelů internetu používat také soubory cookie nebo jiné technologie, které se však používají výhradně pro zde popsané účely.

Používání služby Cloudflare je založeno na našem oprávněném zájmu poskytovat naše webové stránky co nejbezchybnější a nejbezpečnější (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Další informace o zabezpečení a ochraně dat ve společnosti Cloudflare najdete zde: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Zpracování objednávek

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, který zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3 Obecné poznámky a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Správcem údajů pro tyto webové stránky je:

O’Reillys a Paddyhats GbR
Jižní ulice 7
58285 Gevelsberg

Telefonní číslo: 0160 / 36 222 74
E-mail: info@paddyhats.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl.6 odst. 1 svítí. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 lit. a DSGVO, pokud jde o zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 DSGVO jsou zpracovány. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí také na základě čl. 49 odst. 1 svítí. gdpr. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím snímání otisků prstů zařízení), zpracování údajů se navíc provádí na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl.6 odst. 1 svítí. b DSGVO. Kromě toho zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 svítí. c DSGVO. Zpracování údajů může být prováděno také na základě našeho oprávněného zájmu podle čl.6 odst. 1 svítí. f DSGVO se uskuteční. Informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přenášeny a zpracovávány v těchto třetích zemích. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu jako subjekt údajů mohli podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že orgány USA (např. zpravodajské služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje umístěné na serverech USA za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR).

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K URČENÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 DSGVO).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 NĚMECKÉHO ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem na odvolání nejsou dotčeny žádné jiné správní ani soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Můžete se na nás kdykoli obrátit s těmito a dalšími dotazy týkajícími se osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybníte správnost svých osobních údajů, které máme k dispozici, budeme obvykle potřebovat čas na jejich ověření. Po dobu trvání přezkumu máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.
  • Pokud si přejete vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisků pro zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, se tímto vznáší námitka. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

4. shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají tzv. „cookies“. Soubory cookie jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Jsou uloženy buď dočasně ve vašem zařízení po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace jsou automaticky smazány na konci vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud nebudou automaticky smazány vaším webovým prohlížečem.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran uloženy také ve vašem zařízení, když vstoupíte na naše stránky (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují používat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytných, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocení chování uživatelů nebo k zobrazení reklamy.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které si přejete (např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie k měření publika webu) (nezbytné soubory cookie), jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 svítí. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies a srovnatelných technologií rozpoznávání, zpracování probíhá výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické vymazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost této webové stránky.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom samostatně informovat v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně údajů a v případě potřeby požádáme o váš souhlas.

Souhlas s Borlabs Cookie

Naše webové stránky používají technologii souhlasu Borlabs Cookie k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči nebo s používáním určitých technologií a k jejich dokumentaci v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dále jen Borlabs).

Když vstoupíte na naše webové stránky, uloží se ve vašem prohlížeči soubor cookie společnosti Borlabs, ve kterém jsou uloženy souhlasy, které jste udělili, nebo odvolání těchto souhlasů. Tyto údaje nebudou předány poskytovateli souborů cookie Borlabs.

Shromážděné údaje budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo vymazání samotného souboru cookie Borlabs nebo dokud již neplatí účel ukládání údajů. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování údajů pomocí souboru cookie borlabs naleznete v části https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Technologie souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs se používá k získání zákonem požadovaných souhlasů s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 svítí. c DSGVO.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných protokolových souborech serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Adresa URL odkazujícího serveru
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Kontakt

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam poskytli, budou uloženy za účelem zpracování dotazu a v případě následných otázek. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 svítí. b GDPR, pokud se váš požadavek týká plnění smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které jsou nám adresovány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud o to bylo požádáno; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo dokud již neplatí účel ukládání údajů (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost, včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, žádost), bude uložena a zpracována za účelem zpracování vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 svítí. b GDPR, pokud se váš požadavek týká plnění smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které jsou nám adresovány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud o to bylo požádáno; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo dokud nebude platit účel ukládání údajů (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

5. Sociální média

Instagram Plugin

Funkce služby Instagram jsou integrovány do této webové stránky. Tyto funkce nabízí Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko integrované.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete propojit obsah této webové stránky se svým profilem Instagram kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje Instagramu přiřadit návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností Instagram.

Uchovávání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na dosažení co nejširší viditelnosti v sociálních médiích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 svítí. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány facebooku nebo Instagramu, jsme my a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně zodpovědní za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich přenos na Facebook nebo Instagram. Zpracování Facebookem nebo Instagramem po přeposlání není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny v dohodě o společném zpracování. Znění dohody je k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této smlouvy jsme zodpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook nebo Instagram a za bezpečnou implementaci nástroje na našich webových stránkách podle zákona o ochraně údajů. Facebook je zodpovědný za zabezpečení dat produktů Facebook a Instagram. Práva subjektu údajů (např. žádost o informace) v souvislosti s údaji zpracovávanými na Facebooku nebo Instagramu lze uplatnit přímo na Facebooku. Pokud u nás uplatníte práva subjektů údajů, jsme povinni je předat Facebooku.

Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analytické nástroje a reklama

Správce značek Google

Používáme Správce značek Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat sledovací nebo statistické nástroje a další technologie na našich webových stránkách. Správce značek Google sám o sobě nevytváří uživatelské profily, neukládá soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Používá se pouze ke správě a přehrávání nástrojů, které jsou přes něj integrovány. Správce značek Google však shromažďuje vaši IP adresu, kterou lze také přenést na mateřskou společnost společnosti Google ve Spojených státech.

Použití Správce značek Google je založeno na čl. 6 odst. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 svítí. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou shrnuty v ID uživatele a přiřazeny k příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webových stránek.

Kromě toho můžeme pomocí služby Google Analytics mimo jiné: Zaznamenávejte pohyby myši a posouvání a kliknutí. Kromě toho Google Analytics používá různé modelovací přístupy k doplnění shromážděných datových sad a využívá technologie strojového učení při analýze dat.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisky prstů zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy.

Použití tohoto analytického nástroje je založeno na čl. 6 odst. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace jak svých webových stránek, tak své reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 svítí. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Plugin prohlížeče

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji službou Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Facebook Pixel

Tento web používá k měření konverzí pixely pro akce návštěvníků Facebooku. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku však budou shromážděné údaje také přeneseny do USA a dalších třetích zemí.

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli přesměrováni na webové stránky poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku. V důsledku toho lze účinnost reklam na Facebooku vyhodnotit pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele této webové stránky anonymní, nemůžeme vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však uloženy a zpracovány společností Facebook, aby bylo možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook může tyto údaje použít pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání dat na Facebooku . To umožňuje Facebooku umožnit umístění reklam na stránkách Facebooku i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Používání Facebook pixelů je založeno na čl. 6 odst. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních, včetně sociálních médií. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 svítí. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách a předávány Facebooku pomocí zde popsaného nástroje, my a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jsme společně zodpovědní za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich přenos na Facebook. Zpracování Facebookem po přeposlání není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny v dohodě o společném zpracování. Znění dohody je k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této smlouvy jsme zodpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za bezpečnou implementaci nástroje na našich webových stránkách podle zákona o ochraně údajů. Facebook je zodpovědný za zabezpečení dat produktů Facebooku. Práva subjektu údajů (např. žádost o informace) v souvislosti s údaji zpracovávanými Facebookem lze uplatnit přímo na Facebooku. Pokud u nás uplatníte práva subjektů údajů, jsme povinni je předat Facebooku.

V zásadách ochrany osobních údajů Facebooku najdete další informace o ochraně vašeho soukromí: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketingu Vlastní okruhy uživatelů můžete také deaktivovat v části Nastavení reklam https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Chcete-li to provést, musíte být přihlášeni k Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete deaktivovat reklamu založenou na používání z Facebooku na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Údaje o newsletteru

Pokud byste chtěli dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje nebudou shromažďovány nebo budou shromažďovány pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných do registračního formuláře k odběru newsletteru probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich použití pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit se“ v newsletteru. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou uloženy námi nebo .dem poskytovatelem informačních služeb, dokud se neodhlásíte z odběru newsletteru a nevymažete z distribučního seznamu newsletteru po odhlášení z newsletteru nebo po ukončení účelu. Vyhrazujeme si právo používat e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu newsletterů dle vlastního uvážení v rozsahu našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 svítí. f GDPR odstranit nebo zablokovat.

Údaje, které ukládáme pro jiné účely, zůstávají tímto nedotčeny.

Poté, co se odhlásíte z distribučního seznamu zpravodajů, může být vaše e-mailová adresa uložena na černé listině námi nebo .dem poskytovatelem zpravodajských služeb, pokud je to nezbytné, aby se zabránilo budoucím e-mailům. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak Vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na černé listině není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

Jako poskytovatel poštovních doručovacích služeb používáme Amazon Simple Email Service od Amazon Web Services (zkráceně Amazon SES). Provozovatelem služby je společnost Amazon Web Services se sídlem v USA. Zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout zde: https://aws.amazon.com/de/privacy/

8. Pluginy a nástroje

YouTube s vylepšeným soukromím

Tato webová stránka integruje videa z YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v rozšířeném režimu ochrany soukromí. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu před sledováním videa. Přenos údajů partnerům YouTube však není nutně vyloučen rozšířeným režimem ochrany údajů. Takto se YouTube připojuje k síti Google DoubleClick bez ohledu na to, zda sledujete video.

Jakmile spustíte video YouTube na této webové stránce, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube získat informace o návštěvnících této webové stránky. Tyto informace se používají mimo jiné ke shromažďování video statistik, zlepšování uživatelského zážitku a prevenci pokusů o podvod.

V případě potřeby mohou být po spuštění videa YouTube spuštěny další operace zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv.

Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 svítí. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 svítí. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Webová písma Google

Tato stránka používá tzv. Webová písma, která jsou poskytována společností Google, pro jednotnou prezentaci písem. Když vyvoláte stránku, prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazil texty a písma.

Za tímto účelem se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům společnosti Google. V důsledku toho se společnost Google dozví, že tato webová stránka byla navštívena prostřednictvím vaší IP adresy. Používání Google WebFonts je založeno na čl. 6 odst. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 svítí. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude váš počítač používat standardní písmo.

Další informace o webových písmech Google naleznete v části https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Písmo Úžasné

Tato stránka používá Font Awesome pro jednotné zobrazení písem a symbolů. Poskytovatelem je Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Když vyvoláte stránku, prohlížeč načte požadovaná písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazil texty, písma a symboly. Za tímto účelem se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Font Awesome. V důsledku toho se Font Awesome dozví, že tato webová stránka byla přístupná prostřednictvím vaší IP adresy. Použití Font Awesome je založeno na čl. 6 odst. 1 svítí. f GDPR. Máme oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na našich webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 svítí. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje Font Awesome, bude váš počítač používat standardní písmo.

Další informace o Font Awesome naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti font Awesome na adrese: https://fontawesome.com/privacy.

Mapy Google

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou Mapy Google aktivovány, může společnost Google používat webová písma Google za účelem jednotného zobrazení písem. Když vyvoláte Mapy Google, prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazil texty a písma.

Používání Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné dohledatelnosti míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 svítí. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 svítí. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o nakládání s uživatelskými daty naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na této webové stránce používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda je zadávání údajů na těchto webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) prováděno člověkem nebo automatizovaným programem. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webových stránek vstoupí na webovou stránku. Pro účely analýzy reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, délku pobytu návštěvníka webových stránek na webových stránkách nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy budou předány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Uchovávání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužívajícím automatizovaným špehováním a SPAMem. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 svítí. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a smluvních podmínkách společnosti Google na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de.

Moderátor

Funkce hudební služby Spotify jsou integrovány do této webové stránky. Poskytovatelem je Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm ve Švédsku. Pluginy Spotify lze rozpoznat podle zeleného loga na této webové stránce. Přehled pluginů Spotify naleznete na adrese: https://developer.spotify.com.

To umožňuje navázat přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Spotify prostřednictvím pluginu při návštěvě této webové stránky. Společnost Spotify obdrží informace o tom, že jste navštívili tuto webovou stránku, s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Spotify, když jste přihlášeni ke svému účtu Spotify, můžete propojit obsah této webové stránky se svým profilem Spotify. To umožňuje společnosti Spotify spojit vaši návštěvu tohoto webu s vaším uživatelským účtem.

Rádi bychom zdůraznili, že při používání služby Spotify se používají soubory cookie ze služby Google Analytics, takže vaše údaje o používání mohou být také předány společnosti Google při používání služby Spotify. Google Analytics je nástroj skupiny Google pro analýzu chování uživatelů se sídlem v USA. Za tuto integraci nese výhradní odpovědnost společnost Spotify. Jako provozovatel webových stránek nemáme na toto zpracování žádný vliv.

Uchovávání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na atraktivním akustickém designu svých webových stránek. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 svítí. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace naleznete v tématu Zásady ochrany osobních údajů společnosti Spotify: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Pokud si nepřejete, aby společnost Spotify spojovala vaši návštěvu tohoto webu s vaším uživatelským účtem Spotify, odhlaste se ze svého uživatelského účtu Spotify.

SpravovatWP

Tento web spravujeme pomocí nástroje ManageWP. Poskytovatelem je GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Bělehrad, Srbsko (dále jen ManageWP).

S ManageWP můžeme sledovat bezpečnost a výkon našich webových stránek a provádět automatické zálohování. ManageWP tak má přístup k veškerému obsahu webových stránek, včetně našich databází. ManageWP je hostován na serverech poskytovatele.

Použití ManageWP je založeno na čl. 6 odst. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnějším a nejbezpečnějším provozu svých webových stránek. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 svítí. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování objednávek

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, který zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.